Wikimania

Wikimania

Cape Town, Nam Phi, 2018

Giúp biên dịch

Chúng tôi muốn hệ thống yêu cầu tài trợ dự họp được biên dịch càng thêm nhiều ngôn ngữ càng tốt.

Xin vui lòng yêu cầu quyền biên dịch tại translatewiki.net; sau đó, bạn có thể tiến hành biên dịch.