ویکی‌مانیا

ویکی‌مانیا

Cape Town, South Africa, 2018

کمک ؤة چاوواشآکردن زوون

ما می‌خواهیم که صفحهٔ درخواست کمک هزینه، هر چه بیشتر به زبان‌های دیگر ترجمه شود.

لطفاً درخواست حق ترجمه را در translatewiki.net بدهید و پس از آن می‌توانیدترجمهٔ خود را شروع کنید..