Wikimania

Wikimania

Cape Town, Nam Phi, 2018

Riêng tư

Lời thông báo này cho biết làm sao và lúc nào Wikimedia thu thập, sử dụng, và chia sẻ các thông tin chúng tôi nhận từ những người nộp đơn xin.

Mục đích của đơn xin

Cảm ơn sự quan tâm của bạn về Wikimania 2018! Đơn này xin tài trợ bán phần hoặc toàn phần để tham dự hội nghị.

Chúng tôi thu thập thông tin nào

Đơn này thu thập các lời đáp của bạn về các câu hỏi. Có hai loại lời đáp: lời đáp định rõ và lời đáp tự do.

Chia sẻ và tiết lộ thông tin

Các thông tin mà bạn gửi trong đơn xin sẽ chỉ được chia sẻ với các nhân viên và thầu khoán Quỹ Wikimedia, cũng như các thành viên nhóm quản lý tài trợ tham dự Wikimania, những người này cần xử lý thông tin này để quản lý chương trình tài trợ, với các ngoại lệ bên dưới.

Trong đơn xin, bạn có thể cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với những tổ chức thuộc phong trào Wikimedia cũng tài trợ tham dự, ví dụ như phương hội, nhóm thành viên, và tổ chức chủ đề. Nếu bạn cấp phép cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ đơn xin của bạn với những tổ chức phong trào mà bạn có thể đủ tư cách để nhận tài trợ.

Chúng tôi sẽ đăng danh sách các tên đăng nhập của những người nhận tài trợ tại Meta trong trang https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:TPS/Wikimania_scholars.

Cuối cùng, chúng tôi có thể tiết lộ bất cứ thông tin được thu thập khi nào luật pháp yêu cầu, khi nào bạn cho phép cho chúng tôi, khi nào cần để bảo đảm các quyền lợi, quyền riêng tư, an toàn, người dùng, hoặc công chúng, và khi nào cần để thực hiện các Điều khoản Sử dụng của chúng tôi hoặc quy định nào của Wikimedia.

Thông tin quan trọng

Wikimedia là một tổ chức toàn cầu nhằm mục đích ủng hộ kiến thức mở. Bằng cách điền đơn xin này, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ, và sử dụng các thông tin được thu thập qua Hoa Kỳ và những nơi khác cần để thực hiện các mục đích đã kể bên trên. Bạn cũng đồng ý với việc chuyển thông tin từ Hoa Kỳ đến các nước khác, các nước đó có thể có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân khác với nước của bạn, để thực hiện các mục đích đã kể.

Wikimedia biết sự quan trọng của quyền riêng tư cá nhân. Vì lý do này, chúng tôi cố gắng bảo vệ những người dùng của chúng tôi khỏi bị tiết lộ trái phép hoặc lạm dụng các thông tin mà chúng tôi quản lý. Các thông tin được gửi trong đơn này có thể được lưu trữ vô hạn. Xem thêm thông tin trong quy định duy trì dữ liệu của chúng tôi. Nếu có thắc mắc về đơn xin này hoặc muốn truy cập hay thay đổi các lời đáp của bạn, xin hãy liên lạc với eyoung@wikimedia.org.

Cảm ơn bạn lần nữa vì lời phản hồi của bạn!
Quỹ Wikimedia
Xin vui lòng chú ý rằng, nếu trường hợp các khác biệt về ý nghĩa hoặc cách hiểu giữa bản gốc tiếng Anh của lời Thông báo về Quyền riêng tư này và bản dịch này, bản gốc tiếng Anh được ưu tiên.