விக்கிமேனியா

விக்கிமேனியா

எசினோ லாரியோ 2016

அங்கீகாரங்களும் உரிமங்களும்

விக்கிமேனியா உதவிக்கொடை மென்பொருள் திறந்த மூலமானது; மேலும் குனூ பொதுமக்கள் உரிமத்தின்கீழ் a href="https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/WWSC/">கிடைக்கும்.

இம்மென்பொருள் குறியீட்டுத்தொகுப்பு விக்கிமேனியா 2009, 2010, 2011, 2012, மற்றும் 2013-இற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட விக்கிமேனியா உதவிக்கொடை அமைப்பினை அடிப்படையாகக் கொண்டது.