ویکی‌مانیا

ویکی‌مانیا

Cape Town, South Africa, 2018

اجازه‌نامه و تیم توسعه

نرم‌افزار درخواست کمک هزینه ویکی‌مانیا متن باز است و می‌توان آن را با اجازه‌نامهٔ GNU General Public License 3.0دربافت کرد.

این کد بر اساس سامانهٔ کمک هزینهٔ ویکی‌مانیا که برای ویکی‌مانیا‌های سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ طراحی شده‌است.