Wikimania

Wikimania

Montréal, Canada 2017

Thời gian nhận đơn xin tài trợ dự họp đã kết thúc vào 23:59 UTC ngày 20 tháng 2 năm 2017.

Chúng tôi sẽ thông báo cho những người nộp đơn vào tháng 4 năm 2017 về kết quả đơn xin tài trợ.

Xin vui lòng xem thêm chi tiết tại trang tài trợ dự họp trên wiki.