Wikimania

Wikimania

Cape Town, Nam Phi, 2018

Thời gian nhận đơn xin tài trợ dự họp đã kết thúc vào 23:59 UTC ngày 22 tháng 1.

Chúng tôi sẽ thông báo cho những người nộp đơn vào tháng 4 năm 2018 về kết quả đơn xin tài trợ.

Xin vui lòng xem thêm chi tiết tại trang tài trợ dự họp trên wiki.