വിക്കിമാനിയ

വിക്കിമാനിയ

എസിനോ ലാരിയോ 2016

സ്കോളർഷിപ്പ് അഭ്യർത്ഥനക്കുള്ള അവസാന തീയതി09, 2016, 23:59 UTC ആയിരുന്നു.

അവരുടെ അഭ്യർത്ഥനകളുടെ ഫലം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ 2016 ഏപ്രിലിൽ അപേക്ഷകരെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിക്കിയിലെ സ്കോളർഷിപ് താൾ കാണുക.